Forfatterveiledning

Aust-Agder-Arv
Aust-Agder-Arv er årboka til KUBEN. Årboka tar utgangspunkt i temaer fra Aust-Agders kulturhistorie og KUBENs samlinger.

Redaksjonen består av Anne Tone Aanby (anne.tone.aanby@aama.no, redaktør), Hilde L. Austarheim, Kristoffer Vadum og Kyrre Thorsnes fra KUBEN og Inger Marie Holm-Olsen fra Aust-Agder Museums- og Arkivlag.

Tekst
Lag en kort ingress som slår an tonen og temaet for artikkelen. Ingress skrives i kursiv.
Brødteksten leveres som et eget tekstdokument i word-format uten avansert formatering (innrykk, tabulering og lignende).
Teksten settes i Times 12 med enkel linjeavstand og marger 2,5 cm (=standard).
Avsnitt markeres med linjeskift.
Artikkellengde avtales med redaksjonen.

Litteratur og noter
Noter legges bak hovedteksten (sluttnoter). Redaksjonen forbeholder seg retten til å tilpasse litteraturliste og noter til årbokas bibliografiske standard.

Illustrasjoner
Aust-Agder-Arv legger vekt på gode illustrasjoner. Alle artikler starter med et helsides bilde (utfallende) på venstre side av oppslaget i stående format. Originale malerier, tegninger, kart og eldre fotografier kan leveres redaksjonen for skanning/avfotografering. Dersom en leverer digitale bilder, må disse ha en oppløsning på minimum 400 dpi. Dersom tidligere trykte tekster eller fotografier skal brukes, må rasteret fjernes i skanningen. Bilder leveres som tiff- eller jpeg-filer.

Referanser og opphavsrett for illustrasjoner
Forfatteren må sørge for å avklare opphavsrett til fotografier o.a. Dette kan ta tid, så det lønner seg å begynne tidlig. Rettigheter må klareres både for trykk og nett. Fotografens navn eller rettighetshaveres navn må fremkomme. Vi ønsker også arkivkoder, gjenstandsnummer, negativnummer og lignende ved bruk av fotografier fra institusjoner, dersom det er mulig. Referanser og opphavsrett plasseres i bildeteksten.

Tekster til illustrasjoner
Tekster til illustrasjoner nummereres og leveres i eget dokument. I tillegg leveres en utgave av manus hvor bildenes plassering er markert.

Lag gjerne små, utdypede rammefortellinger i tilknytning til bildeteksten som kan plasseres i sidespalten. Totalt ca. 160 ord (avhengig av illustrasjonens størrelse). Merk avsnittet «sidefortelling».

Frister
Utkast til artikkel 1. mars  
Tilbakemelding fra redaksjonen 1. april
Manus 1. mai
Illustrasjoner med tekster 1. juni

Artikkelforfatteren får utskrift av artikkelen til korrektur.

Synopsis kan sendes redaksjonen til vurdering hele året.

Lesesalen ved KUBEN
Redaksjonen oppfordrer forfatterne til å bruke lesesalen ved KUBEN, hvor man får tilgang på offentlig og privat kildemateriale, litteratur og fotoarkiv. Se www.arkivportalen.no, www.digitaltmuseum.no og www.kubenarendal.no.