Fra rammeplanen

Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna: utvikler sin følsomhet til å lytte, iaktta og uttrykke seg gjennom allsidige møter med og refleksjon over kultur, kunst og estetikk.

Gjennom arbeid med nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra til at barna: blir kjent med noen historiske endringer i lokalmiljø og samfunn.