Banner

Informasjon om kartene

Document Actions
Kart Produksjonsprosess Bilder

Kart og objektinformasjon
Herfra kan en gå inn i rekonstruerte kart over industriområdene fra ca. 1900, 1920, 1940, 1960 og 2000. På oversiktskartene kan en klikke for å få opp detaljkart for hver av bediftene. Her er det lagt lenker videre til de enkelte objektene som presenteres med en kort tekst om byggeår, evt. rivingsår, navn, opprinnelig og nåværende funksjon, samt evt. merknader.

 

 ....

Produksjonsprosessene
Her gis det en gjennomgang av produksjonsprosessene ved de to bedriftene Arendal Smelteverk og Det Norske Nitridaktieselskap (Nitriden).

 

Bilder
Her ligger et utvalg historiske bilder fra bedriftene som man finner igjen i kartene.

 

Bakgrunn for utarbeidelse av kartene
I forbindelse med planene for etablering av nytt industri- og havneområde på Eydehavn ble det i 2001 utarbeidet en konsekvensutredning. Ett av temaene i denne utredningen var kulturminner. På oppdrag for Arendal kommune utarbeidet siv.ark. Harald Tallaksen hos konsulentfirmaet Asplan Viak rapporten "Kulturminneregistrering Eydehavn". I rapporten gis det bl.a. en samlet oversikt over kulturminnene innenfor området til Arendal Smelteverk og tidligere Nitriden. Alle bygg og anlegg fra etableringen i 1912 og fram til 2003 er kartfestet og beskrevet. Arbeidet er utført i tett samarbeid med Oddvar Moland ved Eydehavn Museum. I tillegg har følgende personer bidratt med informasjon: Gunnar Berntzen, Roar Helgesen, Oddvar Andre Enggrav og Helga Lid Ball. Rapporten foreligger trykt i hefteform og kan bestilles hos Eydehavn Museet. Registreringsmaterialet er bearbeidet og tilrettelagt for Eydehavnportalen.

Opprettet av brit
Bidragsytere: © Aust-Agder kulturhistoriske senter
Sist endret 2006-01-31 09:36

AAKS_logo