Kildene

På lesesalen kan man studere både kommunale og private arkiver, kart, tegninger og foto. Lesesalen har også et bibliotek med en stor boksamling.

Søk i vårt arkivmateriale på Arkivportalen.

Søk i boksamlingen.

Klausulerte arkiver
De fleste arkiver eldre enn 60 år er åpne for bruk, men på grunn av personvernet vil enkelte serier være klausulert i lengre tid. Det gjelder f.eks. taushetsbelagte opplysninger i straffesaker, fengselsarkiver og helsearkiver (80 år), statistisk grunnlagsmateriale med personopplysninger, opplysninger i barnevernssaker og adopsjonssaker (100 år). Selv om arkivet en søker innsyn i er klausulert, kan en likevel få innvilget innsyn. Dette gjelder f.eks. innsyn i taushetsbelagte opplysninger der forvaltningsloven med forskrift kan gi deg innsynsrett. Søkes det innsyn på vegne av andre, kreves skriftlig fullmakt fra vedkommende. Henvendelser som gjelder innsyn i klausulert materiale krever saksbehandlingstid.