Organisering av forskningsarbeidet ved KUBEN

Ved Aust-Agder museum og arkiv (KUBEN) kan ansatte med hovedfag eller mastergrad søke om å bruke en femtedel av stillingsbrøken til å arbeide med godkjente forskningsprosjekter. For å unngå at dette blir en tom paragraf, er det oppnevnt en egen forskningsleder som har ansvar for innpasse forskningen i forhold til institusjonens øvrige arbeidsoppgaver. 

Forskningsoppgavene ved AAma er organisert som en egen fagoppgave, der forskningsleder har det løpende ansvaret direkte underlagt direktøren. I samarbeid med Faggruppe for forskning og utvikling skal forskningsleder forestå organisering, utvikling og gjennomføring av forskningsoppgaver og forskningsprosjekter.

Du kan lese mer om organiseringen av forskningsarbeidet ved AAma i Forskningsplan for Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS (vedtatt av styret 29. nov. 2010) og forskningsreglementet.