Fire typer slaver

Johan Lorentz Carstens var slaveeier og hadde plantasjer både på St. Thomas og St. Croix. I første halvdel av 1700-tallet ga han en beskrivelse av slavene og inndelingen av disse: 

«Alle de Sorte Westjndiske Indbyggere paa de Danske Eylande kaldes i almindelighed endten Negerer, Mohrer eller Slaver, Hvilke kand henføeris til 4re Classer». Den første er ifølge Carstens «Fri-Slaverne». Det er enten mulatter som er resultat av de hvites forhold til sine slaver og får sin frihet ved deres død, eller som har kjøpt seg fri.

«Til Den 2den Classe Henhører alle Huus Slaver og Slavinder (…) Herren eller Mæsteren har sine Mands Slaver, Fruen eller Mæsterjnden har sine Slavjnder, Børnene har og deris Effter hvert sit Kiøn for sig selv (…) Alle Disse Huus Slaver eller Slavjnder skal Iidelig være til Opvartning og tienniste (…)».

«Til dend 3die Classe Hen Hører alle Plantage Slaverne (…) Alle dem, Som kaldes Plantay-Slaver ere de gemeene Arbeidere, som icke bruges i nogen deris Herris Huuse (…) De skal alle dage /: undtagen Søndagene, som de har fri for dem selv :/ være paa deris Mæstris Arbeide fra om Morgenen Kl. 5 indtil om Aftenen Kl. halv Syv».

«Til dend 4de Classe hen hører Maroen Negerne eller de bortløbne Slaver. Denne Complot er en samling af alle Landets Slaver, som tyvaktig Løber bort fra deris Herrer eller Mæstere og slaar sig i adskillige Sælskaber sammen. De Boer og opholder sige Oven paa de Steille-Bierge saa vel som neden under i Biergenis Huuler (…) Der holdes vel 3 gange Klappe-Iagt om Aaret effter Disse Gaster (…) paa de 3de Stoere Højtider».

Fire Typer Slaver
M/S Museet for Søfart, Danmark.

Illustrasjonen viser plantasjen «Constitution Hill» på St. Croix. Fem av slavene fra «Fredensborg», fire kvinner og en mann, havnet her, da de ble kjøpt på auksjon av plantasjeeier Friis Eilskov den 18. juli 1768. Tegningen er fra en av Frederik von Scholtens tegnebøker, og er trolig laget av ham selv i august 1833.

Hver dag frem mot jul vil vi legge ut en ny artikkel. Disse finner du her.