Arkheion

Arkheion er medlemsblad for de interkommunale arkivene i Norge. Det er 18 medeiere som representerer 18 av landets fylker. Bladet tar sikte på å være fagtidsskrift for den kommunale arkivsektoren i landet, og gis ut med to nummer per år. (Opplag ca. 5.000)

Les Arkheion på nett

Redaktører for Arkheion er:
Knut J. Jordheim (IKA Kongsberg)
Catharina H. Schønning-Lykke (Drammen byarkiv)