Kompetansemål

  • Fortelje om hovudtrekk ved samfunnsutviklinga i Noreg frå vikingtida til slutten av dansketida og gjere nærare greie for eit sentralt tema i denne perioden.
  • Lese tekstar om menneske som lever under ulike vilkår, og drøfte kvifor dei tenkjer, handlar og opplever hendingar ulikt.
  • Beskrive utviklinga i kvinner og menn sine levevillkår og framveksten av likestilling i Noreg.
  • Gjere greie for kva eit politisk parti er.
  • Formulere naturfaglige spørsmål om noe eleven lurer på, foreslå mulige forklaringer, lage en plan og gjennomføre undersøkelser.
  • Beskrive kjennetegn på noen plante-, sopp- og dyrearter, og ordne dem systematisk.