Aust-Agder-Arv 2019!

Årbok 2019
20191030160238 00
0002 Aust Agders Seilskutehistorie
Marianne Skattefunn Forsidebilde
Årbok 2019
Årboken til Aust-Agder museum og arkiv er lansert.

De aller fleste av artiklene i år har en tilknytning til KUBENs hovedsatsingsområde, sjøfartshistorien, men med ulike innfallsvinkler og tema og fra ulike tidsperioder.

Årets bok åpner med to artikler fra uthavnene Brekkestø og Merdø, og deretter følger forlishistorie, skattefunn fra vikingtiden, Jens Boyes beretning fra Kina om religions- og misjonshistorie, innlemmelse av sjøfartsarkiv i Norges dokumentarv, skipsredere i Froland, private pengesedler rundt 1800 og til slutt en artikkel om H.C. Andersens debut som forfatter.

Johan Anton Wikander tar utgangspunkt i et kart over Brekkestø nedtegnet av offiserer på et engelsk krigsskip, HMS Ariadne i 1800.  Denne spesielle reisen kom i stand for å bringe marineoffiser Sir Home Riggs Popham og hans følge på et viktig diplomatisk oppdrag i St. Petersburg. Det var ikke Brekkestø som var målet for reisen, men denne uthavna og losen som kom om bord, ble redningen i snøstormen. Offiserene hadde ordre om å lage beskrivelse av fremmede havner og innseilingene. Havnebeskrivelsene, Remark Books, og kartet inneholder detaljert informasjon om stedsnavn, proviantering, fortøyningsringer og sjømerker.

Hilde L. Austarheim skriver om 1700-tallets byggeskikk i uthavna Merdø. Vi får et helt annet bilde av bebyggelsen enn slik vi kjenner Merdø i dag. Beliggenheten mot skipsleia og den viktige funksjonen uthavna hadde i sjøfartssamfunnet, førte til tidlig velstand hos mange familier og påvirkning fra utlandet i byggeskikken, både når det gjaldt form, materialer og interiør. Ved bruk av skiftemateriale tilbake til overgangen 16- 1700-tallet, kommer enkelte gjenværende, alderdommelige trekk i fram. Ved å følge generasjonene på samme eiendom, kan husenes påbygging og endringer beskrives.

Gunnar Molden tar for seg forliset av det katalanske skipet Sagrado Nacimiento ved Hasla i skjærgården mellom Grimstad og Arendal i november 1785. Artikkelen knytter seg til prosjektet «Historier fra havet», hvor målsettingen er å bruke arkivmateriale fra begge sider av Middelhavet for å belyse historien om forliste skip, både her og der. Forfatteren bruker bl.a. sjøforklaringen og tollprotokoller, men han har også fått verdifull hjelp av det lokalhistoriske selskapet i Canet de Mar, byen hvor både skipet og kapteinen hørte hjemme.

Sjøfart hører også forhistorien til, og vikingtiden kan vanskelig forstås uten å ta hensyn til datidens havgående seilskip som brakte skandinavene over store områder. Marianne Eldorhagen skriver om et skattefunn i 1894 på Våje i Austre Moland. Funnet består av sølvgjenstander som er over tusen år gamle. I dag kalles slike funn edelmetalldepoer, noe som betegner at det har vært en bevisst nedlegging av gjenstandene. Forfatteren framlegger ulike tolkinger av dette og andre lignende funn.

Også Harald Olsens artikkel om skipspresten Jens Boye i Kina er tilknyttet den gamle sjøfarten. Jens Boye, som senere ble sogneprest i Austre Moland, var på to kinareiser til Kanton på Dronningen av Danmark i 1740-årene. Gjennom Boyes opptegnelser får vi innblikk både i det religiøse Kina og forholdene for de ulike retningene av kristen misjon. Gjennom tidene hadde misjonærene et vekslende forhold til de ulike keiserne, som varierte fra kulturell tilpasning, innsats innen vitenskapen og høye stillinger innen embetsverket til forfølgelse, tilbaketrekning og interne konflikter mellom de ulike kirkesamfunnene. Boye hentet informasjon fra ulike kilder og satt det sammen i en imponerende helhetsbeskrivelse, også når vi holder hans framstilling opp mot det vi i dag vet om kinesisk kirke- og misjonshistorie.

Den 7. desember 2018 ble seilskutearkivene ved KUBEN innlemmet i Norges dokumentarv, den norske delen av UNESCOs Memory of the World-register. Samtlige av de nominerte arkivene befinner seg i KUBENs samlinger, og nominasjonen er således en anerkjennelse både av landsdelens sterke tilknytning til seilskutetiden og det kildemangfoldet som er finnes i arkivene på Langsæ. I artikkelen belyser Yngve Schulstad KristensenGaute Molaug og Kristoffer Vadum hvordan arkivene på KUBEN på en helt spesiell måte gjenspeiler bredden i de maritime næringene på Agder og hvordan de ulike kildene hver for seg gir mulighet for dypdykk i ulike deler av sjøfartshistorien.

Johnny Østreim skriver om skipsredere i innlandskommunen Froland 1850-1905, basert på sin masteroppgave fra 2018. De kommunale ligningskladdene blir trukket fram som en spesielt interessant, og til nå lite brukt, kilde. Han analyserer nettverket i næringslivet mellom kyst og innland, ikke bare når det gjaldt kjøp og salg av tømmer, men også på eiersiden i partsrederiene, som var omfattende i sjøfartsnæringens oppgangstider på 1800-tallet. Etter hvert klarte bøndene å bryte arendalsborgernes mange hundre års monopol på tømmerfløtingen i arendalsvassdraget. I den siste fasen i overgangen fra treseilskip til dampskip ble frolandsbøndenes skipspartene kjøpt opp av arendalsborgerne, men mange hadde fremdeles en tilknytning til skipsfarten.

Terje Ellefsen tar i sin artikkel for seg en godt bevart hemmelighet i norsk numismatisk historie, nemlig de private pengesedlene som i tidlig på 1800-tallet fikk hjulene til å gå rund i økonomien både lokalt på Sørlandet og i andre deler av landet. Med utgangspunkt i KUBENs store samling av private pengesedler tegner Ellefsen et bredere bilde av hvordan de spesielle forholdene under og like etter napoleonskrigene ga grobunn for denne typen privat pengepolitikk.

Uoffisielt er alle år bokår, men i 2019 er det offisielt. Da passer det godt at KUBENs bibliotekar, Kyrre Thorsnes, avslutter ballet med et klenodium fra boksamlingen. Her skal det dreie seg om H.C. Andersen, omstendighetene rundt utgivelsen av hans første bok og hvordan et eksemplar av denne sjeldne boka havnet i klørne til Arendals Læseseskab.

Også i år er institusjonens årsmelding å finne på nettstedet www.aama.no. Årsmeldingen til Aust-Agder Museums- og Arkivlag følger årboka som vanlig.

Redaksjonskomiteen i 2019 har bestått av Hilde L. Austarheim, Kristoffer Vadum, Kyrre Thorsnes, Hannele Fors fra KUBEN og Inger Marie Holm-Olsen fra Aust-Agder Museums- og Arkivlag.

Boka kan kjøpes på KUBEN.

Litt om forfattere: 

Hilde L. Austarheim, født 1954 i Oslo, bosatt i Arendal. Mag. art. i etnologi fra UiO med folkeminnevitenskap og lokalhistorie/kulturvern og kunstformidling. Konservator NMF ved Aust-Agder museum og arkiv, avdeling KUBEN og redaktør for Aust-Agder-Arv. Har tidligere skrevet en rekke artikler bl.a. i årboka til Arendal historielag og Aust-Agder-Arv fra 2005 og boka Merdø – den gamle uthavna. Arbeider med Merdø og Merdøgaards historie.

Marianne Eldorhagen, f. 1975 i Lørenskog, oppvokst på Ås, bosatt i Risør. Cand.philol. med hovedfag i nordisk arkeologi, med tilleggsutdannelse i bl.a. museumskunnskap. Tidligere koordinator for lokalmuseer ved Aust-Agder museum og arkiv (AAma), nå arkeolog ved AAma, avdeling KUBEN. Er prosjektleder og fagansvarlig for kommende basisutstilling i arkeologi ved KUBEN. Har bidratt med artikler i Aust-Agder-Arv 2014 og 2016.

Terje Ellefsen, f. 1984 i Arendal, bosatt i Lillesand. Mastergrad i Nordic Viking and Medieval Culture fra UiO 2009. Arbeider innen kommunal kultursektor og som frilansskribent. Tidligere leder av Vestre Moland og Lillesand historielag, redaktør samme sted siden 2013. Medforfatter av den lokalhistoriske barneboka Sjørøverne kommer! og forfatter av Lillesand speidergruppe 100 år, samt en rekke artikler innen historie- og kulturliv.

Yngve Schulstad Kristensen, f. 1979 i Fredrikstad, oppvokst i Kristiansand, bosatt i Lillesand. Cand. philol. med hovedfag i historie og tilleggsutdannelse i arkiv- og dokumentbehandling. Arkivar/rådgiver ved Aust-Agder museum og arkiv, avdeling KUBEN. Har bidratt med artikler til Aust-Agder-Arv i 2015, 2017 og 2018.

Gaute Christian Molaug, f. 1974 i Kristiansand, bosatt i Grimstad. Cand. philol. med hovedfag i historie og tilleggsutdannelse i pedagogikk og arkivformidling. Arkivar/rådgiver og formidler ved Aust-Agder museum og arkiv, avdeling KUBEN. Har bidratt med artikler til Aust-Agder-Arv i 2009. Er redaktør for avtrykk.no.

Gunnar Molden, født 1956 i Trondheim, bosatt på Tromøy. Cand. philol. med hovedfag i historie. Hovedoppgave om «Metodismens begynnelse i Arendal». Har arbeidet ved Aust-Agder-Arkivet og har vært bestyrer ved Næs Jernverksmuseum. Nå konservator/forsker ved Næs Jernverksmuseum. Har skrevet to bind av Tromøyfolk gjennom tidene (gårds- og slektshistorie), Seilskutebyen Arendal og en rekke artikler med temaer fra jernverkenes, sjøfartens og Sørlandets historie.

Harald Olsen, f. 1945 i Tananger, bosatt i Arendal fra 1980. Cand.real. fra UiO. Har bl.a. vært forsker ved Norges idrettshøgskole, amanuensis ved Telemark distriktshøgskole, kultursjef i Froland og Arendal kommuner, direktør ved Kunsthøgskolen i Oslo og forsker og underviser ved UiA. Har utgitt et titalls bøker og en omfattende faglitterær produksjon over et bredt spekter av emner. Er medlem av Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening og Agder vitenskapsakademi.

Kyrre Thorsnes, f. 1976 i Skien, bosatt i Arendal. Utdannet bibliotekar ved Høgskolen i Oslo i 2004. Bibliotekar ved KUBEN. Har tidligere skrevet artikler om boksamlingen ved KUBEN.

Kristoffer Vadum, f. 1978 i Oslo, bosatt i Arendal. Arkivar ved KUBEN og forskningsleder ved Aust-Agder museum og arkiv. PhD i historie fra UiO 2015 med avhandling om latinsk rettskultur i norsk og islandsk middelalder. Medforfatter av artikler i Aust-Agder-Arv 2010 og 2017.

Johan Anton Wikander, f. 1941 på Langsæodden, Arendal, oppvokst i Grimstad, nå bosatt i Trondheim. Sjefingeniør i Bane NOR, Infrastrukturdivisjonen, Teknikk, og arbeider nå vesentlig med vår tidlige jernbanehistorie, operative og tekniske systemer. Lokalhistoriker og elev av fylkesarkivar O.A. Aalholm. Tildelt Det Kgl. Norske Videnskabers Selskabs minnemedalje i gull i 2004 og Kongens fortjenestemedalje i 2015.

Johnny Østreim, f. 1984 i Froland, bosatt i Arendal. Mastergrad i historie fra UiA. Leder av Froland Historielag siden 2014, og har skrevet flere lokalhistoriske artikler, blant annet i Aust-Agder-Arv 2018. Forfatter av jubileumsboken Froland IL 1916-2016 – Idrettsglede gjennom 100 år.

20191030160238 00
0002 Aust Agders Seilskutehistorie
Marianne Skattefunn Forsidebilde