Kontakt English Kontakt oss English Nyhetsbrev
Tekststørrelse-ikon
PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Innsyn

Innsyn
Innsyn
Vi oppbevarer en stor mengde arkivmateriale som omhandler enkeltindividers møte med den kommunale og fylkeskommunale forvaltningen. Innbyggerne i en velferdsstat har krav på en rekke offentlige tjenester, og arkivene kan vise om man har fått de tjenestene man har krav på. Arkivmaterialet kan brukes til å sikre folks rettigheter og velferdsinteresser i samfunnet.

Rettighetsdokumentasjon kan være arkivmateriale om helsetjenester, ansettelsesforhold, skolegang og vitnemål, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjenesten), barneverntjeneste, sosialtjeneste, og dokumentasjon om biologisk opphav.
 
Retten til innsyn
Gjennom Forskrift om offentlege arkiv er KUBEN pålagt å tilgjengeliggjøre arkivene innenfor de rammene som følger av gjeldene regler om innsynsrett, taushetsplikt og gradering. Dette innebærer at KUBEN både avslår forespørsler om innsyn, og gir rett til innsyn iht. bl.a. Offentleglova og Forvaltningsloven.

Retningslinjer vedrørende retten til innsyn, finner du her. Mer kortfattet informasjon om selve saksgangen, finner du her.

Rettferdsvederlag(tidligere billighetserstatning)
Antall saker om rettferdsvederlag(tidligere billighetserstatning) fra statskassen har økt kraftig de senere år. Rettferdsvederlag er ment å være en siste mulighet til å oppnå økonomisk ytelse for den skade eller ulempe man er påført, i utgangspunktet når det offentlige er å bebreide. Søknad om rettferdsvederlag sendes til Statens sivilrettsforvaltning som er sekretariat for rettferdsvederlagsutvalgene. Statens sivilrettsforvaltning gjennomgår saken og oversender den til faginstanser der dette er nødvendig for å få opplyst saken. Aktuelle faginstanser er bl.a. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet eller Arbeids- og velferdsdirektoratet.
 
Advokater og Stiftelsen Rettferd for taperne kan yte bistand med søknad og dokumentasjon i saker om rettferdsvederlag.

Barnehjem og barnevernsinstitusjoner
På oppdrag fra Fylkesmannen i Aust-Agder utarbeidet vi i 2010 en oversikt over alle asyler, barnehjem, barnevernsinstitusjoner, fødehjem og spesialskoler som har eksistert i Aust-Agder i perioden 1900-2007. Det er mye informasjon som mangler, og det kan være institusjoner vi ikke har klart å fange opp. Finner du feil eller mangler i oversikten så ta gjerne kontakt om du kan hjelpe oss med opplysninger. Vi vil jevnlig oppdatere rapporten ettersom vi får inn nye opplysninger. Rapporten finner du her