Arkivlokaler

Arkivlokaler
Arkivlokaler

Innen utgangen av 2012 var kommunene i Norge pålagt å oppfylle arkivforskriftens krav om oppbevaring og sikring av offentlige arkiv.
Private bedrifter og organisasjoner er ikke pålagt å følge disse forskriftene. Men de er en god rettesnor for all arkivoppbevaring. Så vi anbefaler at alle som har ansvar for arkiver følger disse rådene for hvordan arkivlokalene bør utformes, slik at viktig informasjon ikke går tapt.

Generelle krav
Forskrift om offentlege arkiv (FOR 1998-12-11 nr 1193) setter krav til oppbevaring av offentlig arkivmaterialet. Arkivmaterialet skal beskyttes mot vann og fukt, mot brann og skadelig varme, mot skadelig påvirkning fra klima og miljø og mot skadeverk, innbrudd og ulovlig tilgjengelighet.

I 2007 utarbeidet Riksarkivaren en veiledning for kommunene vedrørende krav til arkivlokaler (PDF).

Eldre og avsluttede arkiv i spesialrom
Iht § 4-2 i Forskrift om offentlege arkiv skal eldre og avsluttede arkiv oppbevares i spesialrom, adskilt fra arkiver i daglig bruk. Riksarkivaren påla landets kommuner å sende inn en bygningsfaglig tilstandsrapport for de arkivlokaler som inneholder kommunens eldre og avsluttede arkiv innen 31.12.2011. Rapporten omhandlet lokaler som inneholder daglig arkiv. Lokalene som inneholder eldre og avsluttede arkiv, skal tilfredsstille kravene til spesialrom for arkiv slik disse er definert i arkivforskriften kapittel IV.

Samtlige kommuner i Aust-Agder, bortsett fra Bykle som har eget papirbasert depotarkiv, har tilsluttet seg planer for et interkommunalt depotarkiv i Aust-Agder kulturhistoriske senter. Aust-Agder kulturhistoriske senters flyttet inn i nybygg med fullt godkjente arkivlokaler sommeren 2014, og endret også navn til KUBEN, Aust-Agder museum og arkiv.