Kompetansemål

  • Reflektere over samfunnsfaglege spørsmål ved hjelp av informasjon frå ulike digitale og papirbaserte kjelder og diskutere formål og relevans til kjeldene.
  • Presentere viktige utviklingstrekk i norsk historie på 1800-talet og første halvdelen av 1900-talet.
  • Gjere greie for framveksten av velferdsstaten og beskrive trekk ved Noreg i dag
  • Gjere greie for teknologiske og samfunnsmessige endringar som følgje av den industrielle revolusjonen.
  • Finne døme på hendingar som har vore med på å forme dagens Noreg.
  • Gjøre rede for særtrekk ved nordisk design i et internasjonalt perspektiv.
  • Sammenligne og vurdere ulike retninger og tradisjoner innenfor to- og tredimensjonal kunst.
  • Diskutere hvordan kunstnere i ulike kulturer har fremstilt mennesker gjennom tidene og bruke dette som utgangspunkt for eget skapende arbeid med portrett og skulptur.