Kompetansemål

  • Identifisere og vurdere historisk materiale av ulik art og opphav som kilder.
  • Gjøre rede for hovedtrekk ved den industrielle revolusjon.
  • Gjøre rede for årsaker til at folkegrupper emigrerer, og drøfte konsekvenser av deres møte med andre kulturer.
  • Gjøre rede for demokratiutvikling i Norge fra 1800-tallet og fram til 1945 og analysere drivkreftene bak denne utviklingen.
  • Setje kunstverk inn i ein samfunnsmessig og idéhistorisk samanheng.
  • Beskrive kultur- og handverkshistorie, tradisjoner, organisering og særpreg i noen yrker innen design og håndverk.
  • Gi eksempler på kontroversielle historiske emner og drøfte motstridende årsaksforklaringer til en historisk hendelse.