Aust-Agder-Arv 2019

Forside Aaks 2019 TIL WEB
0002 Aust Agders Seilskutehistorie
Marianne Skattefunn Forsidebilde
Bakside Aaks 2019 TIL WEB
Forside Aaks 2019 TIL WEB

Den trykte utgaven av årboka kan kjøpes i vår nettbutikk

Johan Anton Wikander
Brekkestø uthavn år 1800 [pdf]
Wikander tar utgangspunkt i et kart over Brekkestø nedtegnet av offiserer på et engelsk krigsskip, HMS Ariadne i 1800.  Denne spesielle reisen kom i stand for å bringe marineoffiser Sir Home Riggs Popham og hans følge på et viktig diplomatisk oppdrag i St. Petersburg. Det var ikke Brekkestø som var målet for reisen, men denne uthavna og losen som kom om bord, ble redningen i snøstormen. Offiserene hadde ordre om å lage beskrivelse av fremmede havner og innseilingene. Havnebeskrivelsene, Remark Books, og kartet inneholder detaljert informasjon om stedsnavn, proviantering, fortøyningsringer og sjømerker. 

Hilde L. Austarheim
Byggeskikken på Merdø på 1700-tallet [pdf]
Austarheim skriver om 1700-tallets byggeskikk i uthavna Merdø. Vi får et helt annet bilde av bebyggelsen enn slik vi kjenner Merdø i dag. Beliggenheten mot skipsleia og den viktige funksjonen uthavna hadde i sjøfartssamfunnet, førte til tidlig velstand hos mange familier og påvirkning fra utlandet i byggeskikken, både når det gjaldt form, materialer og interiør. Ved bruk av skiftemateriale tilbake til overgangen 16- 1700-tallet, kommer enkelte gjenværende, alderdommelige trekk i fram. Ved å følge generasjonene på samme eiendom, kan husenes påbygging og endringer beskrives.

Gunnar Molden
Fra Canet de Mar til Hasla [pdf]
Molden tar for seg forliset av det katalanske skipet Sagrado Nacimiento ved Hasla i skjærgården mellom Grimstad og Arendal i november 1785. Artikkelen knytter seg til prosjektet «Historier fra havet», hvor målsettingen er å bruke arkivmateriale fra begge sider av Middelhavet for å belyse historien om forliste skip, både her og der. Forfatteren bruker bl.a. sjøforklaringen og tollprotokoller, men han har også fått verdifull hjelp av det lokalhistoriske selskapet i Canet de Mar, byen hvor både skipet og kapteinen hørte hjemme. 

Marianne Eldorhagen
Et skattefunn på Voje [pdf]
Eldorhagen skriver om et skattefunn i 1894 på Våje i Austre Moland. Funnet består av sølvgjenstander som er over tusen år gamle. I dag kalles slike funn edelmetalldepoer, noe som betegner at det har vært en bevisst nedlegging av gjenstandene. Forfatteren framlegger ulike tolkinger av dette og andre lignende funn.

Harald Olsen
Skipspresten Jens Boye [pdf]
Olsens artikkel om skipspresten Jens Boye i Kina er tilknyttet den gamle sjøfarten. Jens Boye, som senere ble sogneprest i Austre Moland, var på to kinareiser til Kanton på Dronningen av Danmark i 1740-årene. Gjennom Boyes opptegnelser får vi innblikk både i det religiøse Kina og forholdene for de ulike retningene av kristen misjon. Gjennom tidene hadde misjonærene et vekslende forhold til de ulike keiserne, som varierte fra kulturell tilpasning, innsats innen vitenskapen og høye stillinger innen embetsverket, til forfølgelse, tilbaketrekning og interne konflikter mellom de ulike kirkesamfunnene. Boye hentet informasjon fra ulike kilder og satt det sammen i en imponerende helhetsbeskrivelse, også når vi holder hans framstilling opp mot det vi i dag vet om kinesisk kirke- og misjonshistorie.

Yngve S. Kristensen, Gaute C. Molaug og Kristoffer Vadum
Aust-Agders seilskutehistorie [pdf]
Den 7. desember 2018 ble seilskutearkivene ved KUBEN innlemmet i Norges dokumentarv, den norske delen av UNESCOs Memory of the World-register. Samtlige av de nominerte arkivene befinner seg i KUBENs samlinger, og nominasjonen er således en anerkjennelse både av landsdelens sterke tilknytning til seilskutetiden og det kildemangfoldet som er finnes i arkivene på Langsæ. I artikkelen belyser forfatterne hvordan arkivene på KUBEN på en helt spesiell måte gjenspeiler bredden i de maritime næringene på Agder og hvordan de ulike kildene hver for seg gir mulighet for dypdykk i ulike deler av sjøfartshistorien.

Johnny Østreim
Tømmer mot skipsparter - skipsredere i Froland 1850-1905 [pdf]
Østreim skriver om skipsredere i innlandskommunen Froland 1850-1905, basert på sin masteroppgave fra 2018. De kommunale ligningskladdene blir trukket fram som en spesielt interessant, og til nå lite brukt, kilde. Han analyserer nettverket i næringslivet mellom kyst og innland, ikke bare når det gjaldt kjøp og salg av tømmer, men også på eiersiden i partsrederiene, som var omfattende i sjøfartsnæringens oppgangstider på 1800-tallet. Etter hvert klarte bøndene å bryte arendalsborgernes mange hundre års monopol på tømmerfløtingen i arendalsvassdraget. I den siste fasen i overgangen fra treseilskip til dampskip ble frolandsbøndenes skipsparter kjøpt opp av arendalsborgerne, men mange hadde fremdeles en tilknytning til skipsfarten.

Terje Ellefsen
"Af Mangel paa Smaa-Mynt." Private pengesedler i KUBENs samlinger [pdf]
Ellefsen tar i sin artikkel for seg en godt bevart hemmelighet i norsk numismatisk historie, nemlig de private pengesedlene som tidlig på 1800-tallet fikk hjulene til å gå rund i økonomien både lokalt på Agder og i andre deler av landet. Med utgangspunkt i KUBENs store samling av private pengesedler tegner Ellefsen et bredere bilde av hvordan de spesielle forholdene under og like etter napoleonskrigene ga grobunn for denne typen privat pengepolitikk. 

Kyrre Thorsnes
En formue i arkivet - H.C. Andersens premature debut som forfatter og selskapet som kjøpte boka  [pdf]
Uoffisielt er alle år bokår, men i 2019 er det offisielt. Da passer det godt at KUBENs bibliotekar avslutter ballet med et klenodium fra boksamlingen. Her skal det dreie seg om H.C. Andersen, omstendighetene rundt utgivelsen av hans første bok og hvordan et eksemplar av denne sjeldne boka havnet i klørne til Arendals Læseseskab.

0002 Aust Agders Seilskutehistorie
Marianne Skattefunn Forsidebilde
Bakside Aaks 2019 TIL WEB